ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ส่งมอบวัสดุโครงการชุมชนต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้นำวัสดุฝึกปฏิบัติกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์(การเลี้ยงโคกระบือและการเลี้ยงไก่พื้นเมือง)ภายใต้โครงการชุมชนต้นกล้าเศษฐกิจพอเพียง ไปมอบให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย เกษตรกรรับฟังด้วยความสนใจ

ลงทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับของ

นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นประธานในการส่งมอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น