ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำนาย้อนยุค

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยนายสมิงศักดิ์ แดงฟู ประธานกลุ่มดำเนินการใช้กระบือไถนาและลงแขกดำนาในแปลงนากลุ่ม จำนวน 2 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย

ใช้กระบือไถนา


ใช้กระบือคราด


ใช้กระบือคราด


ร่วมแรงร่วมใจดำนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น