ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติคตามงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาฯ

เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาฯ และโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ณ. บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย เกษตรกรและสมาชิกกลุ่มธนาคารโคกระบือ ฯ
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงบรรเลงเพลงต้อนรับ

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอเมืองเชียงรายกล่าวต้อนรับคณะที่ปรึกษา ฯ

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ฯ

นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ พบปะเกษตรกร

นิทรรศการภายในงาน

ผลงานของกลุ่มที่ผ่านมา
นายสมิงศักดิ์ แดงฟู ประธานกลุ่ม ฯ นำเสนอผลงาน

ส่งมอบลูกกระบือตัวที่ 1 คืนให้กับโครงการธนาคารโคกระบือ ฯ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯ และคณะร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว