ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ

นางสุภาพร วิมลลิขิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๑๖ และ ปศุสัตว์เขต 5,ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำ ปี2556 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

อำเภอเมืองเชียงรายรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกและพื้นที่เสี่ยง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว์ พานักข่าวชมกิจกรรมการณรงค์พ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกรอบที่2/2556 ในพื้นที่อำเภอเมือง มีนายนิคม ดอกสลิด ปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้การต้อนรับ