ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ

นางสุภาพร วิมลลิขิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๑๖ และ ปศุสัตว์เขต 5,ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำ ปี2556 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

อำเภอเมืองเชียงรายรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกและพื้นที่เสี่ยง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว์ พานักข่าวชมกิจกรรมการณรงค์พ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกรอบที่2/2556 ในพื้นที่อำเภอเมือง มีนายนิคม ดอกสลิด ปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มอบไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑ ให้เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตร ปี 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โดยนายประสิทธิ์ นันทวาส นำไก่ประดู่หางดำฯจากงานวิจัยที่โครงการหลวงห้วยน้ำรินมอบให้เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตร ปี 2556 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 


วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก พื้นที่เฉพาะ ปี 2556 บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย

นายประสิทธิ์ นันทวาศ สัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศูสัตว์อำเภอเมือง มอบวัสดุการเกษตรเสริมการเลี้ยงไก่ให้แก่สมาชิกเลี้ยงไก่บ้านปางขอน ชึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูง การเดินทางยากลำบากต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทางเข้าไปฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ตามผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ให้ความสนใจมาก

ประเมินการอบรม
อาหารกลางวัน

ใช้ลานอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านเป็นที่อบรมที่
ขนมเบรคอาหารว่าง
ประสิทธิ์ นันทวาศ สาธิตการทำวัคซีนไก่

ต้องมีขนมแจกให้เด็กๆด้วยนานๆครั้งจะมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยม
น้องๆตามแม่มาอบรมด้วย
อบรมแบบพื้นที่สูงต้องทุกรูปแบบอย่างนี้แหละครับ
ลงทะเบียน
พี่น้องชาวบ้านเก็บ กวาด เตรียมสถานที่อบรม

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ให้กับประชาชนที่แจ้งความประสงค์ไว้ ในงานเทศบาลพบประชาชน ของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่สนามโรงเรียนแม่ช้าวต้ม  ได้ระดมเจ้าหน้าที่ในโซนกลางประกอบด้วยอำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มาช่วยกันทำหมัน ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 นอกจากนั้นก็มีนักศึกษาฝึกงานมาร่วมกิจกรรมด้วย  

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง พร้อมกันจัดทีมทำหมันสุนัข โซนกลาง( เมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาว) ร่วมบริการทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลริมกก ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอเมืองเชียงราย ณ วัดป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หน้าซุ้มกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว มีการจักนิทรรศการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ลงทะเบียนรับยาถ่ายพยาธิสัตว์
บรรยากาศการทำหมันสุนัข แมว มีหมอนิคม ดอกสลิด รษ.ปศุสัตว์อำเภอเมือง นำทีมปฏิบัติงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดงานอำเภอยิ้ม
การตัดผม บางมุมหนึ่งของการบริการประชาชน 
ภาพคณะทำงานที่ทำให้มีการบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งนี้ มีนายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภออำเภอ เมืองเชียงรายเป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

 นายเอนกพงษ์  ชัยชนะ  ปศุสัตว์ตำบลดอยลาน  ชี้แจงและตรวจสอบสมาชิก
 สมาชิกกลุ่ม ฯ ยิ้มรับปัจจัยการผลิต
 คุณพรพิมล  ใจไหว  ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต
 นายประสิทธิ์  นันทวาศ  ชี้แจงและแนะนำการผสมเทียมโค
 แปลงหญ้าที่ปศุสัตว์เข้าไปส่งเสริมให้ปลูก
ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม