ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลมาทัศนศึกษาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย

เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีน้อง ๆ จากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จำนวน 10 คนได้เดินทางมาทัศนศึกษา ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย และได้นำลูกไก่ มาฝึกปฏิบัติ หยอดวัคซีน เพื่อที่จะได้นำความรู้ ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ที่โรงเรียนต่อไป น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญยานุกูล
นายประสิทธิ์ นันทวาศ จพง.สัตวบาลชำนาญงานให้ความรู้

น้อง ๆช่วยกันจับลูกไก่หยอดวัคซีน

น้อง ๆ ฝึกหยอดวัคซีนเพื่อไปหยอดวัคซีนไก่ที่โรงเรียน

ช่วยกันหยอดช่วยกันจับ

น้องๆ เก่งกันทุกคนเลยครับ

ตัวสุดท้ายแล้ว


วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 มีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ให้แก่อาสาปศุสัตว์และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดู่ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ กล่าวเปิดการอบรม

นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ท่านปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ กล่าวรายงาน

อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน