ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลนางแล

เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลนางแล ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนางแล ประจำปี 2555 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล อาสาปศุสัตว์ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
ลงทะเบียนและดูของที่จะได้รับไปฉีดวัคซีน ฯ

น.ส.หัทญา ชัยชมภู ชี้แจงโครงการ ฯ

นายนิคม ดอกสลิด ให้ความรู้และวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

อาสาปศุสัตว์ฟังและให้ความสนใจ


ป้ายรณรงค์

รับวัคซีน และป้ายรณรงค์

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล มอบวัคซีนและถ่ายภาพร่วมกับอาสาปศุสัตว์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานวันเกษตรตำบลแม่ยาว

เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน วันเกษตรตำบลแม่ยาว จัดโดยเทศบาลตำบลแม่ยาว ณ.ตลาดกลางการเกษตรตำบลแม่ยาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ ลงทะเบียน
มีการลงทะเบียน และให้ความรู้ด้านการผสมเทียมโค

มีเกษตรกรให้ความสนใจการผสมเทียมโค

นายชาญณรงค์ ไชยชมภู ให้ความรู้ด้านการผสมเทียม

มีผลงานผสมเทียมมาโชว์

เกษตรกรสนใจโคที่เกิดจากการผสมเทียม

มีการประกวดไก่ยักษ์

มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกจากฟาร์ม

เจ้าของฟาร์มไก่ไข่มาเอง (โชคฟาร์ม ม.8 ตำบลแม่ยาว)