ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์

เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย นำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 46 ราย เป็นเงิน 72,560 บาท ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ
เซ็นต์ชื่อและรับเงินช่วยเหลือ
รับซองเงินช่วยเหลือ
พิมพ์ลายนิ้วมือ
เซ็นต์ชื่อรับเงินช่วยเหลือ
ตรวจนับเงินให้ถูกต้อง
นับเงินในซอง
ยิ้มแสดงความดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือ