ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ .บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มีเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน 32 ราย ลงทะเบียน
บรรยากาศในการอบรมแบบกันเอง

นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน

นายประสิทธิ์ นันทวาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

วัสดุหาง่ายในท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์

สาธิตการทำหยวกกล้วยหมัก

ทำให้ไม่มีอากาศ

ใช้กันทำแล้วนำกลับไปใช้ที่บ้าน