ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับท่านสู่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย..กรมปศุสัตว์...

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพื่อพ่ออย่างพอเพียง"

เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โดย นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายประสิทธิ์ นันทวาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เพื่อพ่ออย่างพอเพียง" ณ.ที่ทำการกลุ่ม ฯ เลขที่ 167 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มีเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 20 คน
ป้ายที่ทำการกลุ่ม


นายสมนึก กองไชย เกษตรตำบลห้วยสัก
นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน
บรรยากาศแบบเป็นกันเอง
เกษตรกรให้ความสนใจ

แนะนำการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก
แนะนำ วัคซีนอหวาต์เป็ด ไก่
มอบวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกและยาฆ่าเชื้อโรคให้ประธานกลุ่ม
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่วมออกหน่วยบริการ อบต.ดอยลานพบประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายนำโดย นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายเอนกพงษ์ ชัยชนะ ปศุสัตว์ตำบล ร่วมออกบริการโครงการ อบต. พบประชาชน ณ วัดรุ่งเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ลงทะเบียน
นายจำนงค์ ชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน เป็นตัวแทน
ผู้เลี้ยงโคกระบือ รับมอบยาถ่ายพยาธิที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสามัคคีเภสัช

เกษตรกรมารับบริการ


อธิบายวิธีการใช้ยาถ่ายพยาธิ


นายเอนกพงษ์ ชัยชนะ ปศุสัตว์ตำบลวัดไข้สุนัขที่มารับบริการ


มีเกษตรกรนำสุนัขมารับบริการ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขต ฯ

เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับเขตพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 โดยเข้ารับรางวัล จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ.โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายถ่ายภาพร่วมและแสดงความยินดี

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ .บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย มีเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน 32 ราย ลงทะเบียน
บรรยากาศในการอบรมแบบกันเอง

นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน

นายประสิทธิ์ นันทวาศ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

วัสดุหาง่ายในท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์

สาธิตการทำหยวกกล้วยหมัก

ทำให้ไม่มีอากาศ

ใช้กันทำแล้วนำกลับไปใช้ที่บ้าน
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ที่เรือนจำดอยราง ตำบลดอยฮาง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อพ้นโทษออกไป ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และฝึกปฏิบัติทำวัคซีนไก่
ฝึกปฏิบัติทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก

แนะนำการทำวัคซีนสุกร

สอนวิธีฉีดวัคซีนสุกร

ฝึกฉีดวัคซีนสุกร

แนะนำการดูแลและการจัดการฟาร์มสุกร

ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โค

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ

เจาะเลือดม้า

รักษาม้าป่วย
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นั่งเรือไปเจาะเลือดแพะ

เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ได้ดำเนินการเจาะเลือดแพะ ติดเบอร์หูและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ณ.ชุมชนดอยทอง เทศบาลนครเชียงราย ต้องเดินทางโดยเรือข้ามไป นั่งเรือข้ามไปเจาะเลือดแพะ
เจาะเลือด

ติดเบอร์หู

นั่งเรือกลับข้ามฝั่ง

ก่อนถึงฝั่ง


สาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 54 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย มอบเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์
มอบเมล็ดพันธุ์หญ้า

อธิบายการปลูกหญ้า

ช่วยกันตัดท่อนพันธุ์

ช่วยกันปลูก

ช่วยกันปลูกหว่านเมล็ดพันธุ์

ช่วยกันหว่านเมล็ดหญ้า

ช่วยกัน

ไถกลบ